Wedstrijdreglement Fantastels 2017

Fantastels 2017

Dit is het reglement voor Fantastels 2017. Lees het met aandacht door voor je instuurt. Heb je vragen? Stel ze dan aan organisator @ fantastels.nl

Artikel 1: definitie en doelstelling

 1. Fantastels is een wedstrijd voor Nederlandstalige verhalen in de verbeeldingsliteratuur: fantasy, horror en sciencefiction, alsmede meng- en tussenvormen daarvan. In de verhalen dient het fantastische element een bepalende rol te spelen.
 2. Fantastels is een anoniem gejureerde wedstrijd. Gedurende de looptijd van de wedstrijd is bij niemand van de juryleden of organisatie bekend welke auteur welk verhaal geschreven heeft.
 3. Het doel van Fantastels is drieledig:
  1. Schrijvers uitdagen een goed leesbaar en boeiend verhaal te schrijven.
  2. Schrijvers helpen beter te schrijven door hun inzending te beoordelen: iedere gekwalificeerde inzending wordt door de juryleden die het verhaal lezen voorzien van een waardering en een opbouwend commentaar.
  3. Publiceerbare verhalen verkrijgen.

Artikel 2: organisatie

 1. De organisatie van deze wedstrijd, editie 2017, is in handen van Anaïd Haen. Back-up organisator is Barry van Dijk.
 2. Op de wedstrijd wordt toegezien door notaris Van Veen te Lekkerkerk.
 3. De organisator is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Hieronder valt:
  1. Het opstellen van de reglementen voor deelnemers en juryleden
  2. Het toezien op naleving van de reglementen door deelnemers en juryleden
  3. Het indien nodig diskwalificeren van deelnemers of het ontslaan van juryleden
  4. Het benoemen van een jury
  5. Het bewaken van het tijdschema
  6. Het bewaken van de kwaliteit van de juryrapportage
  7. Het redigeren en afgeven van de rapporten en het bekendmaken van de uitslag
  8. Tevens onderhoudt de organisator de contacten met sponsors, draagt zij zorg voor een sluitende begroting en voor het uitreiken van de prijzen
 4. De organisator houdt zich niet bezig met de jurering van de verhalen, heeft geen stem in de rangorde noch bemoeienis met de uitslag van de wedstrijd.

Artikel 3: inzendingen

 1. Deelnemende verhalen mogen voor de afsluiting van de wedstrijd niet in enige versie eerder zijn gepubliceerd in boek, blad of op het internet, noch ter publicatie worden aangeboden. Ook mogen ze voor de inzending niet zijn voorgelegd aan de juryleden of de organisator.
 2. Fantastels vergt anonimiteit van de auteurs van de verhalen. Vermeldingen in het verhaal(bestand) van de naam van de auteur, of vermeldingen die verwijzen naar de auteur, zijn niet toegestaan.
 3. Per auteur kan men deelnemen met maximaal drie verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.
 4. Van deze verhalen dient per auteur minimaal één verhaal speciaal voor deze verhalenwedstrijd geschreven te zijn. Het verhaal mag zich niet afspelen in een door de auteur eerder gebruikte wereld of universum.
 5. Maximaal twee verhalen (veteranen) mogen aan een eerdere schrijfwedstrijd hebben meegedaan, mits ze die eerdere wedstrijd niet hebben gewonnen en mits de uitslag van die wedstrijd uiterlijk in 2016 (edit 26 oktober 2017: hier stond nog foutief 2015) werd bekend gemaakt. Voor veteranenverhalen gelden dezelfde voorwaarden als voor de nieuw geschreven verhalen: ze moeten een unieke, niet eerder gebruikte titel hebben, anoniem worden ingestuurd en niet eerder zijn gelezen door een lid van de jury van Fantastels 2017.
 6. Elk verhaal mag maximaal 12.000 woorden tellen.
 7. Elk verhaal heeft een unieke -dus nieuwe- titel.
 8. Elk verhaal is gesteld in font Tahoma of Arial, en in corps 11-12, regelafstand 1,5. De titel moet vetgedrukt zijn en links uitgelijnd, met tussen titel en verhaal een witregel. Illustraties, het gebruik van meer dan één kolom en vermeldingen naar de auteur, al dan niet als pseudoniem, zijn niet toegestaan. Het verhaal dient anoniem aangeleverd te worden.
 9. Juryleden kunnen in de eerste twee rondes met meerderheid van stemmen verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, expliciet pornografisch zijn, niet anoniem zijn ingestuurd, aanzetten tot haat of anderszins als onfatsoenlijk gezien kunnen worden, geen genreverhaal zijn of niet aan de regels voldoen, diskwalificeren.
 10. Indien juryleden een origineel verhaal diskwalificeren, dan worden automatisch ook de eventuele veteranenverhalen van dezelfde auteur gediskwalificeerd.
 11. Verhalen kunnen uitsluitend worden ingezonden via de website: www.fantastels.nl.

Artikel 4: wedstrijdverloop

 1. Fantastels 2017 is open voor aanmelding en insturen tussen 1 oktober 2017 en 31 oktober 2017.
 2. De deelnemer meldt zich aan op www.fantastels.nl en ontvangt een e-mail met een activeringslink.
 3. Na activering ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin een verzoek tot betaling. De kosten voor het eerste verhaal zijn: € 7,50; voor het tweede verhaal: € 5,00. Het derde verhaal doet gratis mee. Deelnamekosten zijn voor het uploaden voldaan.
 4. Na ontvangst van de betaling wordt het account vrijgegeven voor het uploaden van het aantal verhalen waarvoor is betaald. De deelnemer ontvangt hierover een e-mail met instructies.
 5. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail.
 6. De jurering vindt plaats in drie rondes. In elke ronde wijzen de juryleden ieder verhaal een verschillende en opeenvolgende plaats in hun persoonlijke rangorde toe. Aan het einde van iedere ronde zal de computer de totaalrangorde berekenen. Daarbij worden alle rangordes in elkaar geschoven. Bij gelijke gemiddelde rangordes eindigt het verhaal met de kleinste standaarddeviatie het hoogst. Met andere woorden: verhalen die door meerdere juryleden op een gelijke plaats zijn gezet, of plaatsen toegewezen hebben gekregen die dicht bij elkaar staan, zullen op een hogere plaats eindigen dan verhalen waarbij de plaats in de rangorde ver uiteen ligt. Gedeelde plaatsen kunnen voorkomen.
  Ronde 1: De verhalen worden automatisch verdeeld. Ieder verhaal wordt willekeurig door een elektronische toevalsgenerator aan twee juryleden toegewezen.
  Alle verhalen die op de 26e plaats of hoger zijn geëindigd, gaan door naar de tweede ronde.
  Ronde 2: De verhalen worden automatisch verdeeld. Ieder verhaal wordt willekeurig door een elektronische toevalsgenerator aan drie juryleden toegewezen die het verhaal niet eerder hebben gelezen.
  Alle verhalen die op de 12e plaats of hoger zijn geëindigd, gaan door naar de derde ronde.
  Ronde 3: In deze finale ronde lezen alle juryleden alle overgebleven verhalen.
 7. Bij zijn beoordeling voorziet ieder jurylid een door hem of haar gelezen verhaal van uitgebreid, bruikbaar en opbouwend commentaar. Dit is alleen mogelijk bij verhalen in de lopende, nog niet afgesloten ronde. Zodra de website na elke ronde de rangorde vaststelt, kunnen de juryleden hun commentaren niet meer wijzigen of aanvullen.
 8. De koppeling deelnemer/verhaal is tot na het uitrekenen van de rangorde alleen bij de notaris bekend.
 9. Elk verhaal dat doordringt tot de laatste ronde (plaatsen 1-12) ontvangt een certificaat.
  Het prijzengeld voor de eerste, tweede en derde plaats is respectievelijk € 250,00 en een zilveren trofee, € 165,00 en € 85,00.
  De hoogst geëindigde deelnemer onder de 26 jaar (peildatum deadline Fantastels), mits deze de tweede ronde, dus de beste 26 plaatsen, haalt, ontvangt de door Yarrid Dhooge gesponsorde Leerling Tovenaar Prijs: € 50,00 en een certificaat.
  De deelnemer die ten opzichte van de vorige editie van Fantastels de grootste stijging in het klassement realiseert, ontvangt de Feniksprijs: € 35,00 en een certificaat. Voor de deelnemer die vierde werd is er deze editie een prijs van € 33,00 ter beschikking gesteld door Tja Huizing.
  De hoogst eindigende deelnemer die in deze of een vorige editie van Fantastels de derde ronde nét niet haalde, ontvangt de Aluminiumprijs: € 13,00 en een certificaat.
  De deelnemer wiens verhaal de grootste deviatie behaalde in de tweede en/of derde juryronde, ontvangt de Deviant-prijs: een gesigneerd exemplaar van 'Mando Vidé en het Robotbevrijdingsfront' en een certificaat.
  De deelnemer wiens verhaal het laatst in de rangorde eindigt, ontvangt de poedelprijs: een boekje van Uitgeverij Augustus met schrijftips.
 10. Eventuele extra prijzen zullen door de organisator worden gemeld bij de deelnemers per e-mail. Deelnemers die hiervan geen gebruik wensen te maken, kunnen dit bij de organisator kenbaar maken.
 11. Tijdens de prijsuitreiking ontvangt iedere aanwezige deelnemer de commentaren op zijn inzending(en) op papier.
 12. Deelnemers, juryleden en sponsors die een sponsorbijdrage hebben gedaan van minimaal € 2,50 ontvangen een exemplaar van het juryrapport in pdf.
 13. Met de ontvangst van het juryrapport in pdf, wordt de wedstrijd afgesloten.

Artikel 5: rechten en plichten

 1. Juryleden, notaris en organisator zijn van deelname uitgesloten.
 2. Verhalen blijven eigendom van hun auteur. De commentaren op de verhalen zijn eveneens eigendom van hun auteur.
 3. Het juryrapport wordt uitsluitend door de organisator uitgegeven en bevat geen verhalen.
 4. Deze reglementen zijn bindend. Het niet naleven ervan kan resulteren in diskwalificatie en/of de sanctie niet aan de wedstrijd te mogen deelnemen in een of meer volgende jaren. De organisator kan tot twee maanden na de prijsuitreiking verhalen met terugwerkende kracht diskwalificeren; indien dat een origineel verhaal betreft, worden ook de veteranenverhalen van dezelfde auteur gediskwalificeerd.
 5. Bij diskwalificatie van een verhaal of een deelnemer volgt geen restitutie. Indien aan het gediskwalificeerde verhaal een prijs of certificaat waren toegekend, dienen deze teruggegeven te worden aan de organisator.
 6. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisator.